Drivessential.com betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, voortdurende actualiteit of volledigheid hiervan.

Drivessential.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de (on)bereikbaarheid van de site zoals onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Drivessential.com bevat diverse links naar andere sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of privacy activiteiten (omgaan met persoonsgegevens) van deze sites. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de betreffende site.

Drivessential.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Drivessential.com garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze site, noch staat drivessential.com garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane bewering(en). De bezoeker van deze site wordt dan ook aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via drivessential.com verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De makers behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Drivessential.com is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers op dit webmagazine en behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren, hergebruiken of in te korten. Niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen worden overschreden worden niet geaccepteerd en worden waar mogelijk zo snel mogelijk verwijderd. Iedere vorm van reclame of marketing van eigen sites en/of producten zal niet getoleerd worden. IP-adressen worden opgeslagen en indien noodzakelijk geblokkeerd.

De reacties blijven de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van schrijvers en makers van drivessential. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of de internetprovider. De makers van dit webmagazine kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Drivessential.com kan daarnaast niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van de site.